Copyright © 2016 Jyske Adria Venner.
Jyske Adria Venner.
op
Vedtægter for Jyske Adria Venner.
Webmaster. L.E.F.47
§1. Navn Jyske Adria Venner §2. Formål Jyske Adria Venner er selvstændig og uafhængig og har til formål at samle jyske og fynske ejere af  Adria campingvogne og Adria autocamper til hyggelig samvær på campingpladser i Jylland og på Fyn Jyske Adria Venner har eget logo som altid trykkes i rødt §3. Medlemmer Alle ejere af en Adria campingvogn og Adria autocamper med folkeregister i postnummer område: 5000-6000-7000-8000 og 9000 kan optages som medlemmer. Alle nye medlemmer, der søger om optagelse, må ikke samtidig være bestyrelsesmedlem i andre campingorganisationer. Medlemmerne er ikke økonomisk ansvarlige for klubbens drift Jyske Adria Venner er ikke ansvarlig for skader af enhver art som opstår på ture arrangeret af foreningen. Eksklusion af et medlem skal besluttes i bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen. (Manglende betaling af kontingent betragtes som udmeldelse fra medlemmets side). §4. Kontingent og årsregnskab Årskontingent for en enhed (vogn med familie) fastsættes på generalforsamlingen og forfalder til betaling 31 januar i regnskabsåret. Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december. Foreningen tegnes i den daglige økonomi af formand eller kasserer, Formand og kasserer kan hver for sig råde over dankort og netbank. Optagelse af lån eller lign. som kan forpligte foreningen, forudsætter beslutning i bestyrelsen. Regnskabet udarbejdes af kasseren og revideres af den valgte revisor og underskrives af revisor, formand og kasserer. Kopi af underskrevet regnskab vedlægges indkaldelsen til ”Stormødet”.
§5. Sponsorater Klubben kan modtage sponsor støtte. Et hver medlem kan modtage sponsorater til Jyske Adria Venner; enhver som modtager sponsorater skal give formand besked om modtagelse af sponsorater og brugen af disse, Dette skal ske umiddelbar efter modtagelsen da det er bestyrelsen der har ansvaret og står til regnskab for Jyske Adria Venner og div. myndigheder. Alle sponsorater tilfalder klubben. § 7. Valg Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, afgår skiftevis 3 og 2, første gang ved lodtrækning. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlem Formand og kasserer kan ikke være samme person. Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år som 1. og 2. suppleant. Der vælges 1 revisor for 2 år Der vælges 1 revisorsuppleant for 1 år
§8. Stormøde og generalforsamling Stormødet/generalforsamling afholdes hvert år en lørdag i august måned; et stormøde består af 2 dele. Første del er generalforsamling, andel del er udarbejdelse af turkatalog. Dagsorden til generalforsamling skal indeholde flg. punkter 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag, skal være formanden i hænde 2 uger før generalforsamlingen. 5. Næste års kontingent. 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt. Indkaldelse til stormødet samt dagsorden og andre relevante bilag skal være medlemmerne i hænde senest 4 uger før mødet Generalforsamlingen er beslutnings dygtig uanset antal fremmødte medlemmer Hver enhed har 2 stemmer; simpel flertal afgør alle valg. Ved vedtægtsændringer kræves der 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigent og formand. §9. Ophør Forslag til ophør eller sammenlægning skal godkendes på to generalforsamlinger, der kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer. I tilfælde af ophør går klubbens midler til Julemærkehjemmene. Vedtægterne er således vedtaget på ordinær generalforsamling den 27. maj 2017 til ikrafttrædelse den 27. maj 2017, og ekstraordinær generalforsamling vedr. ændring af vedtægter den 20. august 2022. Vedtægter Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 20. august 2022